Soft-4-Sale

Komplexní CRM (Customer Relationship Management)soft-4-sale_crm

Informační systém Soft-4-Sale představuje „nečekaně komplexní CRM“ řešení, které pomáhá převážně malým a středním firmám řídit vztahy se zákazníky. V čem vlastně spočívá jeho nečekaná komplexnost? Systém Soft-4-Sale umí řídit všechny hlavní procesy ve firmě. Jeho předností je schopnost dobře řídit proces získávání nových a udržení starých zákazníků, ale řízení firmy je téma mnohem širšího záběru. Rozsah dodávaného řešení je velmi komplexní: od marketingu k realizaci obchodních případů, od kalkulace nabídkové ceny až po zaúčtování vystavené faktury, od záznamu plánu času až k manažerským analýzám firemních procesů, od samostatného PC až po internetové řešení dostupné neomezeně. Všechno pohromadě potom tvoří jedno ucelené a přitom konfigurovatelné řešení, které využívá k řízení svých podnikatelských aktivit přes 550 zákazníků v České a Slovenské republice.

 

Proč Soft-4-Sale

  • Rychlé, přehledné a okamžité sledování zvolených hodnot (grafické a analytické výstupy)
  • Dokonalá provázanost všech modulů, všechny činnosti ve firmě v jediném systému
  • Detailní rozbor všech provedených operací
  • Zlepšení řízení a efektivity práce všech pracovníků
  • Schopnost rozšiřovat a modifikovat stávající řešení
  • Osobní přístup konzultantů k řešení Vašich požadavků

soft-4-sale_1

Obr. č. 1: Soft-4-Sale - Rychlé, přehledné a okamžité sledování zvolených hodnot


Řízení firem jinak

Procesní pohled

Procesní pohled na systém Soft-4-Sale Vám dává možnost vidět Soft-4-Sale, jako nástroj pro řízení firemních procesů napříč celou společností. Od oslovení trhu a získávání nových zakázek, jejich realizaci až po komplexní řízení celé firmy včetně manažerského řízení. 
Jádro systému Soft-4-Sale tvoří CRM, které svým rozsahem pokrývá oblasti: operativní, servisní i analytické CRM. CRM nástroje pomohou poměrně rychle a efektivně pracovat s informacemi od zákazníků, využít je pro budování jejich loajality, zvýšení úspěšnosti v obchodních příležitostech. Komplexnost systému Soft-4-Sale podtrhují další moduly systému, které na sebe vzájemně navazují, doplňují se a rozšiřují rozsah celého řešení.

 

Modulový pohled

Soft-4-Sale je systém modulový, to znamená, že jeho uživatelé mohou podle aktuální potřeby firmy skládat jednotlivé moduly a přizpůsobit systém požadavkům i specialitám provozu jejich firmy. Díky velké variabilitě a flexibilitě se ze systému Soft-4-Sale stává systém šitý na míru potřeb uživatelů.

 

Oblasti nasazení

Systém Soft-4-Sale je využíván ve všech oblastech obchodu, služeb i výroby. Mezi typické uživatele systému patří převážně malé a střední firmy, kde je systém nasazen jako podnikový informační systém kategorie ERP. Marketingová oddělení velkých firem využívají systému Soft-4-Sale k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky - CRM.

 

 

Soft-4-Sale ve firemních procesech

Proces oslovení trhu a získávání nových zakázek

Bez strategicky plánovaného oslovení trhu a procesu získávání nových zakázek se úspěšné firmy v dnešní době neobejdou. Není tedy divu, že přibývá firem, které věnují těmto procesům čím dál tím více času a úsilí. Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí množství výkonných a užitečných nástrojů, které Vám pomohou s tvorbou úspěšných nabídek, evidencí poptávek, realizací velkých obchodních příležitostí…

soft-4-sale_2

Obr. č. 2: Soft-4-Sale - Řízení vztahu se zákazníkem

 

Realizační a zakázkový proces

Soft-4-Sale nabízí v oblasti prodeje pružný nástroj pro realizaci všech obchodních činností. Poskytuje rychlou a poměrně přehlednou informaci o přijatých poptávkách, zpracovaných nabídkách a přijatých objednávkách. Na tyto činnosti navazuje: automatizované vystavovaní smluv, dodacích listů, faktur…


Proces operativního řízení týmů nebo celé firmy
Operativní řízení týmů nebo celé firmy často vyžaduje mnoho času a úsilí jak od vedoucích pracovníků v podobě rozdělování pracovních úkolů, plánování času, řízení porad, tak i od konečných zaměstnanců, kteří neradi tráví čas zbytečným papírováním a vyplňováním interních předpisů. Pro tyto účely Vám Soft-4-Sale nabízí řadu nástrojů, které Vám pomohou tento čas minimalizovat a zároveň využít ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, Vašich zákazníků.


Logistika a skladová evidence
Proces logistiky bývá často označován jako páteř všech obchodních i výrobních firem. Dobrá organizace a přehled o všech produktech je v dnešní době naprostou nezbytností. Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí širokou škálu nástrojů, které uživateli pomohou nejen s organizací a řízením skladového hospodářství (příjemky, výdejky, převodky, skladové analýzy obrátkovosti zásob, nepohyblivých zásob, statistiky stavů a pohybů, atd.), ale také Vám může pomoci např. s kooperací více skladů a plánováním vlastního rozvozu výrobků k Vašim zákazníkům.

 

soft-4-sale_3

Obr. č. 3: Soft-4-Sale - Vše najdete na jedné kartě zboží

 

Manažerský proces vedení a hodnocení firmy
Vedení firmy se neobejde bez kvalitních nástrojů pro hodnocení výkonnosti podniku. Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí širokou škálu nástrojů, které Vám pomohou zvýšit efektivitu řízení podniku. Umožňuje zpracovat a vyhodnocovat data o skutečném stavu a vývoji firmy z ostatních „provozních“ procesů a zároveň plánovat a sledovat plnění plánů. Vytvoření komplexního pohledu na společnost umožňují posuzovat nákladovou náročnost, finanční zatížení, výnosy a ostatní přínosy dílčích aktivit s využití procesu plánování, hodnocení a opatření v jednotlivých oblastech.


Proces aktivního řízení vztahů se zákazníky
Mnohé firmy, bez ohledu na obor svého podnikání, si dnes velmi silně uvědomují, že úspěch či neúspěch se odvíjí především od spokojenosti zákazníků. Vyvíjejí proto stále více úsilí, aby své zákazníky pochopily a byly jim schopny najít a dodat přesně to, co v pravý čas potřebují. Spolupráci se zákazníky v nejširším možném významu těchto slov umožňuje právě CRM. Proto se dnes stává klíčovým prvkem pro výkonnost podniku.


Proces komplexního řízení firmy
Dokonalý přehled o řízení celé firmy nemusí být pouze Vašim snem. S pomocí Soft-4-Salu budete mít přehled o dění na všech úrovních a pozicích Vaší firmy. Soft-4-Sale tak představuje nástroj, který firmě pomůže efektivně a přehledně řídit informační zdroje, marketingové aktivity, firemní operativu, obchod, dodávky služeb, projektové zakázky, výrobu, ekonomiku a v neposlední řadě může pomoci i na poli internetu (e-commerce) včetně obchodníka na webu, který Vám umožní pracovat s Vašimi firemními daty i v případě, že právě nesedíte v kanceláři a sledovat práci obchodníků, kteří mohou doplňovat informace průběžně během dne.

 

Technologie a bezpečnost
Systém Soft-4-Sale představuje aplikaci typu klient-server a je vyvíjen v prostředí Microsoft Access. Pro větší a náročnější zákazníky nabízíme variantu postavenou na technologii a databázi Microsoft SQL Server. Součástí systému je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. Systém je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využít webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na internetových portálech. Nástroje Soft-4-Sale pro správce systému umožní nastavit ochranu a dostupnost informací každému uživateli individuálně a to z mnoha úhlů pohledu.


Více informací naleznete zde: www.mtj.cz

 
Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->