eDirigent Representative

eDirigent Representative

eDirigent Representative je praxí prověřené softwarové řešení patřící do skupiny systémů pro podporu řízení vztahů se zákazníky a automatizaci obchodního procesu. Řešení je určeno zejména mobilním obchodním zástupcům a vychází z CRM řešení eDirigent, které bylo v roce 2003 v soutěži Microsoft Industry Awards oceněno jako nejlepší řešení pro malé a střední firmy.

Zásadním přínosem nasazení aplikace je zlepšení organizace obchodní činnosti firmy, vztahů se zákazníky, zprůhlednění obchodních procesů, jejich přesná evidence, aktualizace a archivace historie. Aplikace vám umožní sledování obchodních příležitostí, sledování a řízení prodejního cyklu u stávajících i nových zákazníků, upřesní odhady budoucích tržeb a stane se kvalitním a jednoduchým nástrojem na řízení a analýzu obchodu.

Hlavní funkce eDirigent Representative

 • řízení obchodního týmu na dálku
 • evidence aktivit na jednom místě
 • hromadné přerozdělování zákazníků odpovědným obchodním zástupcům
 • rychlá vyhodnocení jednotlivců i skupin
 • seznamy zákazníků a dodavatelů s úplnou historií
 • segmentace zákazníků
 • katalogy produktů s informacemi o skladových zásobách s logistickými údaji
 • rychlé plánovaní návštěv
 • distribuce nových číselníků, ceníků, skladových zásob, marketingových akcí či celé nové verze aplikace na PDA obchodního zástupce vzdáleně bez nutnosti fyzicky navštívit centrálu
 • možnost vytvářet vlastní reporty pomocí funkce Dynamických pohledů (bez znalosti SQL dotazů)
 • členění přístupu k informacím dle uživatelské role

Aplikace eDirigent Representative je určena pro získávání a vyhodnocování informací o portfoliu zákazníků v oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG) a v oblastech s podobným režimem práce obchodního týmu. Aplikace podporuje široký rozsah scénářů od direktivního řízení práce obchodních zástupců až po pouhé vyhodnocování jejich samostatné činnosti. Existence spolupracujících verzí pro notebook a pro mobilní zařízení (PDA či MDA) předurčuje eDirigent Representative pro nasazení ve strukturovaných týmech.

Uživatelé

Uživatele řešení je možné rozdělit na dvě skupiny. Skupina obchodních zástupců je primárně vybavena mobilními zařízeními pro práci v terénu a aplikace je přizpůsobena pro co nejjednodušší zadávání dat během vlastní návštěvy u zákazníka. Vzhledem k tomu, že varianta eDirigent Representative pro notebooky v sobě mimo jiné zahrnuje i plnou funkcionalitu mobilní verze, je možný i model vybavení obchodních zástupců notebooky a zadávání dat po skončení návštěvy. Vedoucí obchodních týmů pracují v komfortním WinForm uživatelském rozhraní. Díky platformě .NET Framework různá zařízení sdílejí tutéž obchodní logiku aplikace.

Obchodní zástupce pečuje o přidělený rozsah zákazníků. Aplikace vede obchodního zástupce jak během přípravy pracovního dne či týdne, tak i během vlastní realizace návštěv. Umožňuje zadávat a aktualizovat údaje o zákazníkovi, provádět kontrolu smluvních prodejních podmínek a provádět kontrolu povinného sortimentu prodávaného zboží a jeho umístění. Součástí je i sledování reklamy a vyhodnocení marketingových akcí.

Manager řídí práci skupiny obchodních zástupců. Varianta eDirigent Representative Manager mu zpřístupňuje celou škálu nástrojů pro plánování činnosti, sledování běžných provozních aktivit, stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivnosti při jejich dosahování. Manažer má přehled o aktivitách a efektivitě svých podřízených, o skladbě zákazníků a odpovídající úrovni péče o jednotlivé zákaznické kategorie, o hospodaření s reklamními předměty atd.

Moduly

Aplikace eDirigent Representative je rozdělena do funkčních celků, tzv. modulů, které sdružují logicky příbuzné aktivity uživatelů a tím pomáhají ve snazší orientaci v celé aplikaci.

Tourplan

Slouží k plánování návštěv u zákazníků, jejich realizaci a kontrole již provedených návštěv. Plánování může provádět buď samotný obchodní zástupce nebo může být direktivně plánováno jinou osobou např. nadřízeným pracovníkem, či službou dispečinku.

Firmy

Správa databáze s údaji o zákaznících - identifikační údaje, zalistované produkty, platební morálka, historie návštěv a marketingových akcí atd. Umožňuje vyhledávání dle různých kritérií.

Produkty

Evidence, správa a rozdělení vlastních produktů (zboží či služeb), marketingových materiálů a konkurenčních produktů.

Správa

Pomocí tohoto modulu vedoucí pracovníci či administrátor systému spravuje číselníky a výběrová menu systému eDirigent Representative, jako jsou oblasti, akce, role uživatelů, interval návštěv, kategorizace provozoven, diety atd.

Budgety

Zásadním přínosem nasazení aplikace je zlepšení organizace obchodní činnosti firmy, vztahů se zákazníky, zprůhlednění obchodních procesů, jejich přesná evidence, aktualizace a archivace historie. Aplikace vám umožní sledování obchodních příležitostí, sledování a řízení prodejního cyklu u stávajících i nových zákazníků, upřesní odhady budoucích tržeb a stane se kvalitním a jednoduchým nástrojem na řízení a analýzu obchodu.

Objednávky

Aplikace umožňuje zadávání a sledování objednávek na konkrétní provozovně.

Kniha jízd

Modul slouží k přidělení služebního vozidla správci vozidla a k vedení knihy jízd. Kniha jízd umožňuje evidovat služební i soukromé jízdy, účel, datum a čas jízdy, výchozí a cílovou adresu jízdy, stav tachometru, počet ujetých km a čerpání pohonných hmot.

Reporty

Slouží vedoucím pracovníkům k vytváření přehledů, které jsou podkladem pro rozhodovací procesy. Všechny výsledné přehledy a reporty je možné pro další využití dále tisknout nebo exportovat do PDF či Excelu. K dispozici jsou základní předem vytvořené přehledy, které se týkají vyhodnocování:

 • prodeje produktů či služeb
 • práce obchodní skupiny nebo jednotlivých obchodních zástupců (pro určité období podle hodnotících a motivačních pravidel týmu)
 • nákladů na vydané marketingové materiály
 • úspěšnosti jednotlivých marketingových akcí

Technické řešení

Centrálním databázovým serverem je Microsoft SQL Server 2000, na PDA jsou data ukládána do lokálních databází SQL 2.0. Lokální databáze umožňují obchodním zástupcům pracovat v offline režimu i v místech, kde není dostupný GPRS signál.

Pokud uživatel spustí funkci synchronizace dat, aplikace se sama spojí s centrálním serverem (vytvoří GPRS spojení a šifrovaný kanál). Při úplném vybití nebo resetu se CRM automaticky nainstaluje z permanentní paměti, kontaktuje konfigurační webovou službu a po nastavení uživatele automaticky provede obnovu nejaktuálnějších dat - variantně z centrálního serveru, nebo ze zálohy na SD kartě. Po každém spojení s centrálou dojde k ověření dostupnosti novější verze, ta se případně automaticky nainstaluje.


 


Tip na oblíbený CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->